Thánh Lễ bằng tiếng Việt – mỗi Chúa Nhật lúc 18:30 (đọc kinh 30 phút trước Lễ).Về những chi tiết xin liên lạc với cha Thêm – 880-325-191, cha Krzysztof – 885-886-883, sơ Thắm – 729-680-918