CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM

 Thánh Lễ bằng tiếng Việt – mỗi Chúa Nhật lúc 18:30 (đọc kinh 30 phút trước Lễ). Về những chi tiết xin liên lạc với cha Thêm – 880-325-191,cha Krzysztof – 885-886-883, sơ Thắm – 729-680-918 Facebook: Cộng Ðoàn Công Giáo Việt Nam Tại Balan 

Trang đang chuẩn bị