SŁOWO NA NIEDZIELĘ

      Brak komentarzy do SŁOWO NA NIEDZIELĘ

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni.
Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza:
Głos wołającego na pustyni:
„Przygotujcie drogę Panu,
prostujcie ścieżki dla Niego!
Każda dolina zostanie wypełniona,
każda góra i pagórek zrównane,
drogi kręte staną się prostymi,
a wyboiste drogami gładkimi!
I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”. /Łk 3,1-6/

******

Kochani parafianie.
Rekolekcje parafialne, które przeżywamy to czas łaski. Z jednej strony – Bóg wychodzi naprzeciw człowieka, by przypomnieć mu o swej obecności i, gdy ten się otwiera swe serce, obdarzyć go mocą swego Ducha. Z drugiej – zapraszając człowieka na spotkanie z Sobą, pozostawia go całkowicie wolnym, czekając pokornie i cierpliwie na jego decyzję. Tak samo, jak to uczynił, gdy objawił Maryi pragnienie realizacji zapowiedzi proroków, niejako uzależniając to jednocześnie od jej odpowiedzi. I do nas Pan mówi: Oto stoję u drzwi i kołaczę.
Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną (Ap 3,20).
Jestem pewien, że wielu z Was, kochani, już otworzyło drzwi swego serca i to szeroko, na oścież. Oby ta komunia z Jezusem, która została nam ofiarowana bez naszych zasług stała się codzienną rzeczywistością.
Jednocześnie trwamy w okresie Adwentu, który jest czasem oczekiwania na przyjście Pana. I to oczekiwanie ma dla nas wierzących trzy aspekty:
Pierwszy to ten historyczny: kiedy Izrael, lud Starego Przymierza oczekiwał na przyjście Mesjasza. Doroczne święta Bożego Narodzenia są dopełnieniem, realizacją tego okresu oczekiwania, przypominając historyczne narodzenie Jezusa, Syna Bożego w Betlejem.
Drugi, to tak zwany aspekt eschatologiczny, mówiący o przyszłym przyjściu Chrystusa, jako Pana i Sędziego wszystkich ludzi i narodów. Wiele tekstów liturgicznych zachęca nas do zastanowienia się nad naszym przygotowaniem na to spotkanie z Panem.
A między pierwszym, historycznym przyjściem Pana – Wcieleniem się Syna Bożego, które miało miejsce 2000 lat temu – a tym przyszłym, na końcu czasów, znajduje się to trzecie: aktualne, współczesne przyjście Zbawiciela, przychodzenie Jezusa teraz i tutaj. To tutaj właśnie następuje konkretne spotkanie naszej rzeczywistości z tym, co nazywamy misterium obecności Boga, tajemnicą obecności Pana w życiu ludzkości.
Z życzeniami przeżywania tego tygodnia z otwartymi oczyma (serca), tak, by nie przegapić Pana, który przychodzi – o. Krzysztof