Chrystus Pan zmartwychwstał! Alleluja!

Chrystus Pan zmartwychwstał! Alleluja!
Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

Kochani Parafianie, tym najpiękniejszym z wszystkich możliwych pozdrowień witamy Was, życząc pokoju serca i nadziei płynących z pustego Grobu. Syn Boży, który umarł z miłości do nas to zwycięzca śmierci i grzechu. Mojego grzechu, mojego uzależnienia, mojej beznadziei. Pozwólmy Mu zająć miejsce przy naszym stole. Zaprośmy Go do naszych domów a przede wszystkim do naszych serc.
Korzystając z okazji pragniemy podziękować Wam, kochani, za liczne uczestnictwo w celebracjach Triduum Paschalnego. Wasza obecność to świadectwo wiary. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy pod adresem wszystkich, którzy sprawili, że nasza liturgia była spotkaniem z Jezusem Cierpiącym i Triumfującym (lektorzy, p. organista ze scholką, służba liturgiczna, itd.). Dziękujemy wszystkim, którzy zadbali o to, by nasz kościół był pięknie wysprzątany i czysty. Szczególne wyrazy wdzięczności pod adresem osób, które pięknie przygotowały Ciemnicę i Grób Pański oraz wszystkich, którzy złożyli ofiary na kwiaty do Grobu i Jego wystrój. Niech Pan będzie nagrodą.
Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania dla każdego z Was.
W Miłości Słowa Bożego
– ojcowie Krzysztof SVD i Eric SVD

PS. A dla uzupełnienia wcześniejszych refleksji, poniżej jeszcze coś o Duszpasterskiej Radzie Parafialnej (DRP).
Już powiedzieliśmy, że główną jej troską i misją jest refleksja nad stanem życia religijnego parafii: nad poziomem wiedzy religijnej i stopniem wiary, nad uczestniczeniem w sakramentach św., życiem moralnym członków wspólnoty, zaangażowaniem ich w dzieła miłosierdzia, w propagowanie pokoju i pojednania a także nad uczestniczeniem w życiu społecznym i politycznym.
Podstawą, która umożliwia wiernym wybieranie DRP i jednocześnie dającą prawo bycia wybranym na jej członka jest fakt bycia ochrzczonym i bierzmowanym. Dalej przychodzą – wierność Chrystusowi i oddanie się Kościołowi, dojrzałość osobowa oraz rzeczywista bezinteresowność i dyspozycyjność w służeniu innym i inne osobiste talenty i charyzmaty. W szczególności chodzi o miłość do Kościoła jako wspólnoty i pragnienie poświęcenia się dla jej wzrostu. Ważnym jest, by kandydat był nie tyle ekspertem w sprawach wiary, ile osobą starającą się o wzrost swej wiary.

W DRP możemy rozróżnić trzy rodzaje członków: z urzędu, z wyboru oraz z nominacji. Do pierwszej grupy należą: proboszcz, wikariusze oraz inni kapłani zaangażowani jako duszpasterze. Z urzędu przysługuje miejsce w radzie duszpasterskiej przedstawicielom wspólnot zakonnych czynnych (męskich i żeńskich) znajdujących się na terenie parafii; wyznaczają ich własne wspólnoty. Drugą grupę stanowią osoby świeckie, wybrane przez wspólnotę parafialną w czasie wyborów do rady duszpasterskiej. Z nominacji są te osoby, które zostały wybrane przez proboszcza, aby zagwarantować w radzie większą reprezentatywność istniejących grup i ruchów kościelnych i uczynić DRP bardziej odpowiedzialną i żywą. Liczba członków z nominacji nigdy nie może przekroczyć 20% wszystkich członków rady.
Prawo do głosowania w wyborach do DRP mają wszystkie osoby, obu płci, ochrzczone i bierzmowane, należące do wspólnoty parafialnej. Mamy wtedy do czynienia z wyborami bezpośrednimi: jedna osoba – jeden głos. Jest też możliwa inna opcja a mianowicie – głosowanie rodzinami; czyli jedna rodzina – jeden głos. Wybranymi do rady mogą zostać jedynie te osoby, które należą do wspólnoty parafialnej, są już bierzmowane i w dniu wyborów mają skończonych przynajmniej 18 lat.
Proboszcz, po konsultacji z przedstawicielami ustępującej rady ogłasza wybory do rady przynajmniej trzy miesiące przed datą wygaśnięcia mandatu DRP. Przy tej okazji zostaje też przedstawiony sposób i etapy głosowania.
Wybory powinny odbyć się w dwóch etapach: pierwszy – wybór kandydatów i drugi – wybór członków rady duszpasterskiej. Drugi etap powinien być poprzedzony przedstawieniem kandydatów do rady wspólnocie parafialnej. Może to mieć miejsce poprzez ogłoszenia zamieszczone w gablotkach przykościelnych, informacje w biuletynie parafialnym i na stronie internetowej czy publiczną prezentację kandydatów przy okazji niedzielnych ogłoszeń parafialnych na Mszach św. albo w trakcie specjalnej celebracji.